Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (17.04.2018 р.) загальна кількість акцій дорівнює 7 386 560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 7 099 083 (сім мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят три) штуки простих іменних акцій.
Информация эмитентов ценных бумаг за 2014 год  
Информация эмитентов ценных бумаг за 2013 год